Meie tooteid paigaldavad

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

AB Polar OÜ (edaspidi AB Polar või meie) jaoks on klientide, tarbijate, tarnijate ja koostööpartnerite rahulolu äärmiselt oluline. Seetõttu on meie jaoks tähtis ka see, et Teie mõistaks, kuidas me isikuandmeid (edaspidi andmed) kasutame ning mida me teeme isikuandmete kaitse tagamiseks.

1. Millal andmekaitsetingimused kohalduvad?

Need andmekaitsetingimused kohalduvad, kui:

– tellite meie kaupu e-kirja vahendusel või meie kaupluses kohapealt;

– esitate  infopäringu e-kirja teel;

– kauba kohaletoimetamiseks;

– tagastuste vastuvõtmiseks;

– arvete väljastamiseks;

– Teiega suhtlemiseks tellimuse ja selle täitmisega seotud küsimustes, nende töötlemises ja lahendamises

või suhtlete meiega lisaks ülalpool nimetatule muul moel kui tarbija, äriklient, koostööpartner, tarnija või muu isik, kellega on meil ärialane suhe.

2. Kes on teie isikuandmete vastutav töötleja?

Isikuandmete vastutav töötleja on AB Polar OÜ, registrikood 11487689, Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Veerme tn 40, 11625 , e-post info@abpolar.ee.

3. Mis tüüpi isikuandmeid me kogume ja millistest allikatest me neid saame?

Vastavalt sellele, kes te olete – kas klient, tarbija, tarnija, äri- või muu koostööpartner – ja kuidas te meiega suhtlete (näiteks meie kaupluses, e-posti või telefoni teel, jne) võime töödelda teie kohta erinevaid andmeid. Näiteks, võime koguda teie andmeid, kui külastate või kasutate meie veebilehte, kui ostate ja kasutate meie tooteid, pakute meile oma tooteid või teenuseid, kui võtate ühendust meie klienditoega või suhtlete meiega muul viisil. Olenevalt suhtlemise viisist ja põhjusest on ka kogutavad andmed erinevad, sest andmete kasutamise eesmärgid on erinevad.

3.1 Andmed, mida kogume otse Teilt

Andmekategooriad  Millal kogume?
  Isiku tuvastamise andmed (ees- ja perekonnanimi)   toote tellimisel läbi e-kirja või kaupluses
  Kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber, tarneaadress, elukoha aadress)   toote tellimisel läbi e-kirja või kaupluses
Juriidilise isiku esindaja andmed (kliendi, äri- või muu jur. isikust koostööpartneri ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, ametinimetus) juriidilise isikuga (kliendi, äri- või koostööpartneri) lepingu sõlmimisel, tellimuse saamisel, muu ärisuhtluse raames

Kohustuslikud andmed, ilma milleta ei ole Teile teenuse osutamine võimalik märgime andmete kogumise juures ära, nt juhul kui tellite meilt kaupu koos kohaletoimetamisega, siis on kohustuslik märkida ära tarneaadress, vastasel juhul ei ole me võimelised oma tarnekohustust täitma.

Kui külastate meie kauplusi, kus kasutame turvalisuse eesmärgil videokaameraid, siis teadke, et võite sattuda videokaamerate salvestistele (täpsem info videokaamerate kasutamise kohta on kirjas punktis 10).

3.2 Andmed, mida me kogume automaatselt

Teie kasutamise, eelistuste ja seadme andmeid, et  optimeerida meie veebilehte, püüdes aru saada, kuidas suhtlete meie ja kasutate meie veebilehte, võime töödelda Teie isikuandmeid. Palume Teil tähele panna, et kasutame teatavaid Google’i tööriistu (Google’i analüüsitööriistu). Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas Google Teie isikuandmeid töötleb, lugege palun Google’i privaatsuspoliitikat: https://policies.google.com/privacy.

4. Mis eesmärgil ja millisel õiguslikul alusel me Teie andmeid töötleme?

Oma andmetöötlust hinnates oleme kindlaks teinud, et töötleme Teie isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud õiguslikel alustel.

– Lepingu täitmiseks vajalik andmete töötlemine

Sellel õiguslikul alusel töötleme andmeid siis, kui see on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või selle sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks Teie taotlusel.

– AB Polarile seadusega pandud kohustuse täitmiseks vajalik andmete töötlemine

Teatud juhtudel on meil seadusest tulenev kohustus Teie andmeid teatud viisil töödelda. Sellisel juhul ei saa ei meie ega ka Teie andmete töötlemist mõjutada.

– AB Polari õigustatud huvist lähtuv isikuandmete töötlemine

Õigustatud huvi tähendab seda, et me ei pea Teie andmeid töötlema otseselt lepingu täitmiseks ja meil ei ole ka seadusest tulenevat töötlemise kohustust, kuid ometi on meil vaja andmeid töödelda. Seda selleks, et lahendada kaebusi või probleeme; vastu võtta õigeid ärilisi otsuseid, tehes statistikat, jne.

Kuna õigustatud huvi alusel toimuvaks andmetöötluseks ei ole me seaduse ega ka meievahelise lepinguga kohustatud ning me ei küsi selleks ka Teie nõusolekut, siis on Teil õigus küsida meilt selgitusi sel alusel toimuva andmetöötluse kohta ning esitada meile vastuväide, kui leiate, et Teie andmete töötlemine õigustatud huvi alusel riivab ülemääraselt teie õiguseid.

Millistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel me teie andmeid töötleme.

  Töötlemise eesmärk Andmekategooriad   Õiguslik alus
Lepingueelsed suhted (nt kliendi päringutele vastamine; lepingute ettevalmistamine,) Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed, juriidilise isiku esindaja andmed   Lepingu täitmise vajadus
Kliendi- või muu ärisuhte hoidmine, arendamine (lepingute sõlmimine, tellimuste vastuvõtmine/täitmine, lepingu täitmisega seotud info edastamine) Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed, juriidilise isiku esindaja andmed Lepingu täitmise vajadus
Raamatupidamine (sh raamatupidamise alusdokumentide säilitamine) raamatupidamise seaduses sätestatud korras Isiku tuvastamise andmed, juriidilise isiku esindaja andmed Seadusest tulenev kohustus
Arveldused (arvete koostamine, esitamine ja maksete kogumine)   Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed, juriidilise isiku esindaja andmed   Lepingu täitmise vajadus
Kliendile teenuste osutamist mõjutavate asjaolude ja sündmuste haldamine (informeerimine, kaebuste lahendamine) Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed, juriidilise isiku esindaja andmed Seadusest tulenev kohustus, õigustatud huvi
Andmekaitse Inspektsiooni ja andmesubjekti teavitamine isikuandmetega seotud rikkumistest   Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed, juriidilise isiku esindaja andmed Seadusest tulenev kohustus
Avaliku võimu organite ja riigiasutustele infopäringutele vastamine Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed Seadusest tulenev kohustus
Üldine teenuse statistika   Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed, ostuandmed   Õigustatud huvi

5. Kes lisaks AB Polarile Teie andmeid võib töödelda?

Teie isikuandmeid edastatakse teenusepakkujatele. Teie isikuandmeid edastatakse teenusepakkujatele, näiteks transpordiettevõtetele ja teistele meile teenuseid pakkuvatele ettevõtetele. Need isikud, kes tegutsevad meie volitatud töötlejatena, on hoolikalt valitud ja peavad isikuandmete töötlemisel järgima

Juhul, kui see isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks vajalik, võimaldame vajalikus ulatuses Teie andmetele ligipääsu järgmistel isikutel:

Meile teenuseid pakkuvad juriidilised isikud, kes töötlevad Teie isikuandmeid meie nimel ja vastavalt meiega sõlmitud andmetöötlust ning andmekaitset reguleerivale lepingule (edaspidi volitatud töötlejad).

Avaliku võimu organid ja riigiasutused, näiteks politsei, kohtud, Andmekaitse Inspektsioon. Võimaldame juurdepääsu või edastame Teie isikuandmeid ainult juhul, kui oleme seadusega kohustatud seda tegema.

Me ei hoia Teie isikuandmeid väljaspool Euroopa majanduspiirkonda ega edasta andmeid väljaspoole Euroopa majanduspiirkonda.

6. Kui kaua me Teie andmeid säilitame?

Me säilitame Teie andmeid seni kuni seadus meid selleks kohustab või kuni on vajalik selleks, et täita andmetöötluse eesmärkide saavutamine. Allpool toome mõned näited andmete säilitamise tähtaegade kohta:

  Säilitamise tähtaeg Näited
45 päeva (peale seda algab ülesalvestamine) Videokaamera salvestised  
3 aastat (lepingu lõppemisest, lõpetamisest) Lepingute ja teenuse andmed, et kaitsta end võimalike vaidluste korral või esitada ise nõue oma õiguste kaitsmiseks
7 aastat (lepingu lõppemisest, lõpetamisest) Raamatupidamise alusdokumendid  

Täpsemat infot Teie isikuandmete säilitamise aja kohta saate küsida, kui esitate meile vastavasisuilise päringu kontaktil info@abpolar.ee

7. Kuidas me tagame andmete turvalisuse?

AB Polar on kehtestanud vajalikud juriidilised, organisatsioonilised, füüsilised ja tehnilised turvameetmed teie isikuandmete kaitsmiseks. Mõned näited meie poolt kasutatavatest meetmetest:

Füüsilised meetmed – isikuandmeid sisaldavaid paberkandjal dokumente hoitakse lukustatud ruumides ja kappides, millele on ligipääs vaid teatud töötajatel oma tööülesannete täitmiseks; andmete töötlemise ruumid ja IT-süsteemid on piisavalt kaitstud tule, ülekuumenemise, vee, voolukõikumiste ja voolukatkestuste eest. 

Tehnilised meetmed – kõik tööarvutid on töötaja lahkumisel parooliga kaitstud; on tagatud, et IT-süsteem ei võimalda uusi sisenemiskatseid ja lukustab kasutajatunnuse, kui ebaõnnestunud sisenemiskatsete arv ületab teatud piiri; on tagatud, et eriti ohustatud süsteemid (nt sülearvutid, nutitelefonid) on piisavalt hästi kaitstud (kasutades näiteks krüpteerimist või muid viise).

Organisatsioonilised meetmed – kõigile IT-süsteemide kasutajatele on määratud rollid ja profiilid; on tagatud, et ligipääsuõigused tühistatakse töötaja lahkumisel AB Polarist; on tagatud, et avalikult kasutatavatest ruumidest ei pääse ilma volituseta ruumidesse, kus toimub isikuandmete töötlemine.

Juhul kui kasutame ettevõtte väliseid teenusepakkujaid, kes töötlevad Teie isikuandmeid, siis sõlmime selliste teenuse osutajatega andmetöötlust ja -kaitset reguleeriva lepingu, milles kohustame teenus osutajat: a) võtma tarvitusele sobivaid meetmeid isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse kaitsmiseks ja ii) töötlema isikuandmeid vastavalt kohalduvate õigusaktide nõuetele.

8. Millised on teie õigused seoses oma andmetega?

Õigus andmetega tutvuda – Teil on õigus teada, milliseid andmeid oleme Teie kohta kogunud ja mis eesmärgil me neid töötleme; kellele me andmeid avalikustame; kui kaua me andmeid säilitame; millised on Teie õigused seoses andmete parandamise, kustutamise ja töötlemise piiramisega. 

Õigus andmete parandamisele – Teil on õigus nõuda Teid puudutavate isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged või mittetäielikud.

Õigus andmete kustutamisele – teatud juhtudel on Teil õigus nõuda, et me teie isikuandmed kustutaksime.

Õigus töötlemise piiramisele – Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite andmetöötluse osas).

Õigus esitada vastuväiteid – Teil on õigus esitada vastuväiteid sellisele andmete töötlemisele, mille aluseks on AB Polari õigustatud huvi.

Õigus andmete ülekandmisele – juhul, kui Teie isikuandmete töötlemine põhineb meiega sõlmitud lepingul ja andmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on Teil õigus saada struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul Teid puudutavaid isikuandmeid, mida olete meile esitanud. Samuti on Teil õigus nõuda, et me edastaks andmed otse teisele teenusepakkujale, kui see on tehniliselt võimalik (st teine teenusepakkuja on võimeline neid edastataval kujul vastu võtma).

Kui soovite mõnda eespool nimetatud õigust kasutada, palun pöörduge meie poole kontaktil info@abpolar.ee. Palun võtke arvesse, et igasuguse taotluse esitamisel, peame esmalt veenduma Teie isikusamasuses, seetõttu palume kõik taotlused edastada digitaalselt allkirjastatuna.

9. Õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile

Kui olete arvamusel, et teid puudutavate isikuandmete töötlemine rikub isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid, siis on Teil õigus pöörduda oma õiguste ja huvide kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni info@aki.ee poole.

10. Videovalve kasutamine AB Polari kauplustes ja parklates

Kasutame kõigis meie kauplustes videovalvet, et tagada meie vara ning meie töötajate ja meid külastavate klientide turvalisus ja kaitse, nendeks on vara- ja isikuvastused kuriteod, näiteks kauba vargus või isikuvastane füüsiline vägivald.

Videokaamerad on meie kaupluses paigutatud selliselt, et jälgimisalasse jäävad kaupluste sisepinnad, sissepääsud ning majade vahetu lähedus.

Kõik kaameratega salvestatud materjalid salvestatakse serverisse, kus AB Polari poolt rangelt piiratud volitatud isikud saavad andmeid töödelda vastava sündmuse tekkimisel.

– kaamerate kasutamise õiguslik alus – õigustatud huvi

– kellele salvestis võidakse edastada – Politsei- ja Piirivalveamet, turvateenust osutav ettevõte

– salvestisi säilitatakse 45 päeva, misjärel hakkab videosüsteem automaatselt ülesalvestama

– jälgimise aeg – ööpäevaringselt

– isiku kohta kogutud andmetega tutvumiseks palume pöörduda meie poole kontaktil. Andmetega tutvumisel peate arvestama sellega, et säilitame salvestisi vaid 45 päeva, samuti sellega, et teiste salvestisele jäädvustatud isikute õiguste ja huvide kaitsmiseks peame muutma nad tuvastamatuks, mistõttu ei saa me tutvumist võimaldada koheselt.

AB Polaril on õigus isikuandmete töötlemist mõjutavate asjaolude muutumisel täiendada või muul viisil muuta käesolevat privaatsuspoliitikat. Muudatused avaldatakse meie kodulehel.

Viimati uuendatud: 23.08.2022

Tooted